Уведомление за поверителност за лица, кандидатстващи за работа

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИВ случай на обработване на лични данни във връзка с прилагане на мерки, предприемани преди сключване на трудов договор.


ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА

 • Целта на настоящия документ е да Ви предостави информация относно обработването на Вашите лични данни в обхвата, определен съгласно член 13 от Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу „ОРЗД“ или „Регламента“).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ

Администраторът на Вашите лични данни e  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с ЕИК 103050098, със седалище в гр. Варна и адрес на управление Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна 9009, район „Младост”, ул. „Петко Стайнов” № 10, част от Групата на АССА АБЛОЙ (ASSA ABLOY GROUP), (наричан по-долу "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД или „Администратор“).

 • Координати за връзка с Администратора: тел.: +35952 575101; +359888 120101, факс: +35952 501811, имейл: privacy.bg.openingsolutions@assaabloy.com
 • Администраторът не е определил длъжностно лице по защита на данните.

Правно основание за обработването на лични данни

 •  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД обработва Вашите лични данни във връзка с предприемане на необходимите стъпки преди сключване на трудов договор по смисъла на член 6, параграф 1, буква „б“ от Регламента.

Цел на обработването на лични данни

 •  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД обработва Вашите лични данни, за да извърши процес по селектиране на кандидати за заемане на свободно работно място при Администратора, да сключи трудов договор с последно класирания кандидат и във връзка с горепосоченото да предприеме необходимите стъпки преди сключване на трудовия договор. В изпълнение на тази цел  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД ще регистрира кандидата в своята база данни на лицата, кандидатстващи за работа.
 •  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД не извършва автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране по смисъла на член 22 от Регламента.

Срок на съхранение на лични данни

 •  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД ще обработва Вашите лични данни докато трае процесът на селектиране на кандидатите за работа и през времето, необходимо за целите на съхранението в съответствие с приложимите законови изисквания, но за не повече от 6 (шест) месеца, считано от приключване на процедурата по селектиране на кандидати за работа.

Други получатели на лични данни

 •  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД ще предоставя личните Ви данни на други дружества, част от Групата на АССА АБЛОЙ, намиращи се извън Република Българияи на други лица, участващи в процеса по селектиране на кандидати за работа и сключването на трудов договор, като това ще бъде извършвано в съответствие със законовите изисквания в тази връзка.
 •  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД няма да предава личните Ви данни на трети държави (държави извън Европейския съюз) или международна организация.

Права на субектите на лични данни

 • Съгласно разпоредбите на членове 15-22 от Регламента Вие имате, включително, но не само следните права:
  • Право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас и ако това е така – да получите копие на обработваните лични данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите или категориите получатели на Вашите лични данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации, срокът, за който ще бъдат обработвани личните Ви данни или критериите за неговото определяне, правото на жалба до надзорен орган, съществуването на право да поискате от нас личните Ви данни да бъдат изтрити или коригирани или да бъде ограничено обработването им, правото да направите възражение;
  • Право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани, ако смятате, че същите са неточни или да поискате същите да бъдат попълнени, в случай че са непълни;
  • Право да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити, ако например:
   • личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани,
   • възразите срещу обработването на лични данни, когато ние нямаме законен интерес, който да има преимущество,
   • обработването им е незаконосъобразно или
   • личните данни трябва да бъдат изтрити, за да можем да спазим дадено законово изискване;
  • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което е основано на законен интерес на "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД;
  • Право да изисквате ограничаване на обработването на личните Ви даннив следните хипотези:
   • ако обработването не е необходимо повече за целите, за които данните са били събрани или по друг начин обработвани,
   • ако смятате, че личните Ви данни са неточни,
   • ако смятате, че обработването е незаконосъобразно и/или
   • ако сте подали възражението срещу обработване, основаващо се на законен интерес на  "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД;
  • Право да получите в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат личните Ви данни, които сте предоставили, обработват се по автоматизиран начин и/или в съответствие с договор между Вас и "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД, както и прехвърлянето на тези данни на друг администратор,ако съществува техническа възможност за това.
 • Ако считате, че правата Ви по отношение на обработване на личните Ви данни са нарушени, независимо от горните права, Вие имате право също да подадете жалба до компетентния надзорен орган, а именно – Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София, п.код: 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел: +359 29153518, интернет адрес: https://www.cpdp.bg.
 • Предоставянето на личните Ви данни е необходимо за сключването на трудов договор и без тяхното предоставяне сключването на трудов договор от страна на Администратора не би било възможно.

 "АССА АБЛОЙ Опънинг Солюшънс България" ЕООД

Последна актуализация на 21.03.2019 г.Новини

Виж всички новини

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06.02.2018

Абонамент